Home » National Security » 4th Battalion The Royal Regiment of Scotland participate in the transfer of lead security authority of Lashkar Gar District Centre to the Afghan National Security Forces (ANSF).

4th Battalion The Royal Regiment of Scotland participate in the transfer of lead security authority of Lashkar Gar District Centre to the Afghan National Security Forces (ANSF).

A few nice National Security images I found:

4th Battalion The Royal Regiment of Scotland participate in the transfer of lead security authority of Lashkar Gar District Centre to the Afghan National Security Forces (ANSF).
National Security
Image by isafmedia
The Highlanders, 4th Battalion The Royal Regiment of Scotland Battlegroup (4 SCOTS BG) stand to attention for General Abdul Wardak, Defence Minister of Afghanistan during the Transition ceremony to mark the transfer of lead security authority of Lashkar Gar District Centre to the Afghan National Security Forces (ANSF).

NNSA technicians brief Administrator Tom D’Agostino
National Security
Image by NNSANews
Technicians from NNSA’s Y-12 National Security Complex brief Administrator Tom D’Agostino on a USAF C-17 on February 14, 2012.

110424-A-3994P–59
National Security
Image by isafmedia
Afghan National Army troops prepare for an inspection by their leadership and visiting coalition leaders April 24 at Camp Shoraback in Helmand province. Lt. Gen. David Rodriguez, commander of ISAF Joint Command, and Maj. Gen. John Toolan, commander of II Marine Expeditionary Force and Regional Command – Southwest, visited the Afghan soldiers after a meeting with the leaders of the camp. The Afghan troops are constantly training and operating throughout the region to fight back the insurgency and restore stability to their province. (U.S. Army photo by Staff. Sgt. Brandon Pomrenke)

Posted in National Security and tagged as , , , , , , , , , , , , , , ,

One comment on “4th Battalion The Royal Regiment of Scotland participate in the transfer of lead security authority of Lashkar Gar District Centre to the Afghan National Security Forces (ANSF).

  • à°…à°µుà°¨ంà°¡ీ. à°°ాà°œు à°—ాà°°ి à°ˆ à°ªుà°¸్తకం… ఆయన à°œీà°µిà°¤ం à°²ో à°µిà°µిà°§ దశలలో à°°ాà°¸ుà°•ుà°¨్నవిà°Ÿ. à°ªుà°¸్తకాà°µిà°·్à°•à°°à°£, à°µ్à°¯ూà°¹ాà°¤్మక à°ª్à°°à°šాà°°ం, à°²ాంà°Ÿి à°¹ంà°—ాà°®ాà°²ేà°µీ à°²ేà°•à°ªోà°¯ిà°¨ా à°ˆ à°ªుà°¸్తకం à°¨ిà°¶్శబ్à°¦ంà°—ా à°šాà°²ా à°•ాà°ªీà°²ే à°;4#®&#31à9…à°®ుà°¡ుà°ª&°3147;à°¤ోందని à°µిà°¨్à°¨ాà°¨ు. à°®ీà°²ాంà°Ÿి à°®ంà°šి à°µాà°³్à°³ు à°ˆ à°ªుà°¸్తకం à°•à°¬ుà°°ు à°µిà°¸్తరింపజేà°¸్à°¤ూ à°µుంà°Ÿే (à°ª్రయత్నమూ, ఉద్à°¦ేà°¶్యమూ à°®ంà°šిదయినపుà°¡ు à°¦ాà°¨ిà°•ి à°µిà°¶్à°µం à°•ుà°Ÿ్à°° à°Žంà°¤ో à°•ొంà°¤ à°¸ాà°¯ం à°…ంà°¦ిà°¸్à°¤ుంà°¦ి) it helps. Secondly, à°ªుà°¸్తకం à°…à°®్à°®ుà°¡ు à°ªోవడం à°²ేà°¦ా à°ªేà°°ు à°ª్à°°à°–్à°¯ాà°¤ుà°²ు à°—à°¡ింà°šà°¡ం.. à°ˆ à°ªుà°¸్తకం à°Žà°œెంà°¡ాà°²ో à°²ేà°•à°ªోవడం à°’à°• (à°ªాà° à°•ులకి) à°•à°²ిà°¸ొà°š్à°šే à°µిà°·à°¯ం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *